1. Vymezení pojmů

Není-li výslovně uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy tyto významy:

Inzerent
Fyzická nebo právnická osoba, která si objednává službu reklamy nebo objednává reklamní prostor prostřednictvím Azetmedia.cz pro sebe nebo třetí osoby.

Provozovatel
provozovatel portfolia magazínů nabízejících výhodný balíček PR reklamních článků formou zakoupení budgetu

Budget
Balíček služby sloužící k nákupu většího množství PR reklamních článků za zvýhodněnou cenu s omezenou dobou platnosti

Cena budgetu
Cena, kterou platí Inzerent za balíček 10, 30, 50 nebo 80  PR článku a jejich zveřejnění. Cena za napsání těchto článků, není součástí budgetu. Cena je konečná a bez DPH. Nejsme plátci DPH.

2. Úvodní ustanovení

Služba BUDGET na  azetmedia.cz a souvisejících reklamních plochách slouží k zakoupení PR reklamních článků a jejich umístění na reklamních plochách za zvýhodněnou cenu oproti standardní ceně za publikaci.

Provozovatel služby Azetmedia.cz a celého obsahu je fyzická osoba Peter Lacek, IČ 02999773, Jaurisová 515/4, Praha 4 Michle. 14000 Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout poptávku Inzerenta, a to na základě svého vlastního uvážení, pokud je v rozporu s obsahovou příslušnosti k magazínu.

3. Zakoupení budgetu podmínky a jeho platnost

 • Inzerent se zasláním objednávky na budget 10, 30, 50 nebo 80 PR článků zavazuje, uhradit fakturu se standardním datem splatnosti 10 dnů ve stanovené době.
 • Budget, jeho obsah i množství nevyčerpaných PR článků není přenosné na třetí osobu.
 • Platnost budgetu začíná první den po dni uhrazení faktury. Uhrazením faktury se rozumí připsání prostředků na účet provozovatele a končí další den po ukončení platnosti podle níže uvedeného.
 • Platnost zakoupeného budgetu končí podle jednotlivých balíčků a to:

budget MINI platnost 90 dnů od uhrazení

budget MIDI platnost 180 dnů od uhrazení

budget MAXI platnost 270 dnů od uhrazení

budget EXTRA platnost 365 dnů od uhrazení.

 • Prodloužení délky trvání zakoupeného a nevyužitého budgetu, nebo vložení PR článku po době jeho platnosti je možné pouze za předpokladu přikoupení služby „Prodloužení budgetu“ za cenu odpovídající  10% z ceny zakoupeného budgetu. Prodloužení je platné dnem uhrazení a připsání prostředků na účet provozovatele. Prodloužení balíčku je nejdéle na 3 měsíce. Opakované prodloužení není možné.
 • Oznámení začátku platnosti budgetu probíhá emailovou komunikací. Doručením oznámení o platnosti budgetu se rozumí i odeslání emailu, informace, nebo sms od azetmedia.cz.
 • Platnost budgetu je vždy a za každých okolností až po uhrazení faktury, rozumí se připsáním prostředků na účet provozovatele, od následujícího dne.
 • Nevyčerpané PR články propadají a inzerent nemá nárok na vrácení poměrné částky.

V případě jakéhokoli porušení výše uvedených ustanovení, má provozovatel azetmedia.cz právo zablokovat nebo zrušit budget zakoupený inzerentem.

Aktuální zůstatek nevyčerpaného budgetu propadne ke dni zrušení.

4. Výpověď a zrušení

Inzerent má kdykoliv právo ukončit svoji účast. Inzerentem zaslané a schválené PR články na zveřejnění nejsou ukončením činnosti Inzerentem dotčeny.

Ukončení činnosti není nutné zasílat písemně, ani jinak.

Ukončením činnosti inzerenta nenáleží inzerentovi náhrada za nevyužitý budget.

5. Povinnosti provozovatele

 • Provozovatel nezaručuje žádné minimální počty zobrazení Placených článků nebo kliknutí na odkaz v Placeném článku.
 • Provozovatel zabezpečí funkčnost zobrazení zakoupených a publikovaných PR článků vyjma poruchy nebo odstávky třetích stran.
 • Zakoupené PR články jsou součástí zvolených magazínů a neodstraňují se.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, a to zejména v rozsahu zkvalitňování služby placených balíčků – budgetů, zpřesňování práv a povinností, jakož i v rozsahu poskytování dalších služeb s rozšiřujícím se portfoliem magazínů a reklamních ploch.

Inzerent nesmí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele převést žádné ze svých práv a povinností vyplývající z těchto smluvních podmínek na třetí osoby. Pokud tak učiní má provozovatel právo bez předchozího upozornění zablokovat nebo zrušit danému inzerentovi zakoupený budget, se všemi z toho plynoucími důsledky.

Tyto podmínky a jednotlivé úpravy nabývají účinnosti dnem 12.4 2020